IROP

Integrovaný Regionální Operační Program

 • Dotace v programu IROP jsou poskytovány pro bytové domy (4 a více bytů) krom Prahy.
 • Dotace jsou poskytovány pouze na zlepšení stávajícího stavu, ne na nástavby a přístavby.
 • Žádosti o podporu jsou přijímány mezi 18. 12. 2015 a 30. 11. 2016.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 9. 2018.
 • Způsobilé výdaje na jeden projekt musí být mezi 300 000,- a 90 000 000,- Kč.
 • Oprávněným žadatelem je vlastník domu nebo SVJ. Žadatelem nemůže být fyzická osoba nepodnikající.

 

Oblasti dotace:

 • Oblast 1 – zlepšení tepelně-technických parametrů konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení fasády, zateplení střechy, výměna oken a dveří)
 • Oblast 2 – zlepšení tepelně-technických parametrů konstrukcí tvořících obálku budovy, která je kulturní památkou nebo leží v památkové rezervaci nebo zóně (zateplení fasády, zateplení střechy, výměna oken a dveří)
 • Oblast 3 – samostatná opatření výměny hlavního zdroje tepla a instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, instalace dalších technických zařízení (FVS, STS, KVET)

 

Postup:

 • Vytvoří se studie, kde se žadatel dozví, kolik může získat při provedení jakých opatření
 • Pokud je návrh vyhovující, pokračuje se v projektu a energetickém posudku, pokud ne, klient zaplatí jen studii
 • a) provedení energetické části, která je nezbytnou součástí žádosti o dotaci
  b) kompletní zajištění dotace vč. projektu, výběrového řízení, energetické části, podání žádosti, administrace žádosti atd.

 

 OBLAST 1,2 – ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ BUDOVY

(zateplení obvodových konstrukcí, výměna výplní otvorů, instalace vnějšího zastínění)

Standardní bytové domy Památkové
objekty
Požadavky dotace 1 a) 1 b) 1 c) 2
Požadovaná úspora energie 40% 30% 20%
Požadovaná energetická třída B C
Výše dotace ze způsobilých nákladů 32,3% 25,5% 25,5% 25,5%

 

Činnosti, Které je možné realizovat před podáním žádosti (od 1. 1. 2014):

 • Realizace zadávacích/výběrových řízení na zpracovatele projektové nebo zadávací dokumentace, na poskytování právního, technického, finančního či ekonomického poradenství – pouze v rozsahu nezbytně nutném pro přípravu žádostí o podporu.
 • Uzavření smlouvy k přípravným pracím.
 • Zahájení přípravných prací:
  • příprava zadávacího a výběrového řízení na dodavatele,
  • zpracování projektové dokumentace,
  • zpracování energetického hodnocení,
  • zpracování podkladů pro hodnocení

 

Činnosti, které je možné realizovat až po podání žádosti:

 • Zahájení zadávacích/výběrových řízení a/nebo uzavření smlouvy k činnostem, které nespadají do přípravných prací.
 • Nákup movitého majetku (například vybavení staveb).
 • Zahájení stavebních prací.

 

Oblast 3 – Instalace technických zařízení

(technická zařízení, zlepšující energetickou účinnost budovy)

Poznámka: lze kombinovat s oblastí 1 a 2

Typ zdroje Výše dotace %
Nahrazení původního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva
Typ Nový zdroj na biomasu 25,5%
Tepelné čerpadlo
Plynový kondenzační kotel
Systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
Pozn. Min. účinnost 65% 25,5%
Pouze pro kvalitně zateplené stavby
Fotovoltaický systém
Pozn. Výroba el. energie pouze pro vlastní potřebu 25,5%
Pouze jako součást komplexního opatření (spolu se zateplením nebo výměnou zdroje)
Solárně termický systém
Pozn. Min. výkon 600 kWh * rok-1 * bytová jednotka-1 25,5%
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace)
Pozn. Výroba el. energie pouze pro vlastní potřebu 25,5%
Pouze jako součást komplexního opatření (spolu se zateplením nebo výměnou zdroje)

 


KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz