SEAP

Energetický plán města

SEAP – Energetický akční plán města řeší koncepčním přístupem nakládání s energií a činnosti vedoucí ke snížení energetické spotřeby.  Snížení spotřeby energií vede ke zlepšení životního prostředí nejen s ohledem na emise CO2, ale i prašnost a náklady za energie. Na základě environmentálně-ekonomického hodnocení je možné rozhodnout, která opatření budou efektivní a budou mít přínos pro město i z ekonomického hlediska.
Evropská unie vede iniciativu o ochraně klimatu nejen na svém území, ale vede jednání i s dalšími významnými producenty emisí CO2 ve světě. Evropská komise blízce spolupracuje s OECD při jednání o snižování globální spotřeby energií a nízkoemisní výrobě energie. Dnes se již vede debata nad efektivitou stanovených cílů Evropské unie, pokud nebudou její cíle naplňovány i v dalších zemích.

Ochrana životního prostředí a potažmo klimatu je jedním z hlavních témat současnosti. Spotřeba fosilních paliv významně přispívá ke zhoršení životního prostředí ve městech, kde se spotřebuje 80 % energií. Ruská federace chce snížit závislost na ropě a zemním plynu a do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií ze současných 0,8 % na 2,5 %. Tato iniciativa přispěje ke snížení emisí CO2 na ruském území. Její nedílnou součástí ale musejí být i strategické plány o nakládání s energií na území měst. Bez takovýchto strategických plánů nelze dosáhnout stabilních dodávek energií pro instituce a občany.

Priority Evropské unie

Priorita EU zvaná „Evropa 20-20-20” je odvozena od legislativního balíčku  z roku 2008, který byl zaměřen na boj proti klimatickým změnám a na zlepšení bezpečnosti země do roku 2020 a konkurenceschopnosti v oblasti dodávek energie. Stanoveny byly závazné cíle pro členské země:

 • snížit emise skleníkových plynů o 20 %,
 • zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií (OZE) na celkové spotřebě v EU na 20 %,
 • zvýšit energetickou účinnost v Evropě a dosáhnout tak úspor ve spotřebě primární energie o 20 %.

Na města je vyvíjen tlak z hlediska snížení spotřeby energií a emisí CO2. Na území měst se totiž odehrává hospodářská a společenská činnost obyvatel a organizací a města ze zákona pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (více než 50 % emisí CO2 v nich vzniká a zároveň se v nich 80 % veškeré energie spotřebovává). Místní samosprávy jsou nejblíže občanům, koordinují a ovlivňují vývoj na svém území územním plánem, různými rozvojovými plány a každodenní správou. A z toho vyplývá poslání i povinnost minimalizovat zatížení životního prostředí, šetřit energetickými zdroji, zajistit udržitelný rozvoj a zvyšovat kvalitu života.

Přínosy pro město:

 • Zavedení systému vyhodnocení, monitorování a plánování úspor energií a snížení emisí skleníkových plynů.
 • Vytvoření příznivého životního prostředí a kvality života přinese městu v budoucnu konkurenční výhodu.
 • Postupné snižování nákladů za energie.

image001

 

 • Koncepční řešení přináší úspory nákladů na provedení opatření, neboť ty jsou plánovány s ohledem na zahájení provedení opatření u budovy s největším efektem na úspory, které následně pomohou spolufinancovat opatření na dalších budovách.

 

image002

 

Zpracování energetických plánů provádíme na základě metodiky SEAP (Sustainable Energy Action Plan) podporované iniciativou Evropské komise – Paktu starostů a primátorů. Tato metodika je podporována na celém území Evropské unie a do iniciativy Paktu starostů a primátorů se zapojilo téměř 5 300 evropských měst. Tato metodika je lehko interpretovatelná a dává jasné informace o místních emisích CO2, energetických-finančních úsporách a výsledky jsou porovnatelné. Plánování úsporných opatření vyžaduje vždy individuální přístup. Spolupracujeme s předními odborníky z ČVUT v Praze, kteří v současné době vyvíjí metodiku hodnocení navrhovaných opatření a procesních přístupů v řízení.

 • Uznávaná metodika zpracování inventury energetické náročnosti Evropskou komisí.
 • Spolupráce s odborníky z ČVUT v Praze, Fakultou stavební.
 • Metodický přístup k hodnocení navrhovaných opatření.

Obecní majetek tvoří řádově procenta spotřeby energií na území města, je proto vhodné do plánů zahrnout i soukromý sektor. Komplexní přístup v řešení energetiky přináší
pro město úspory nákladů za energie i za prováděná opatření. Na základě environmentálně- ekonomického hodnocení plánovaných úsporných opatření na straně obecního majetku lze dosáhnout úspor nejen tzv. hard opatřeními (zateplení, výměna zdrojů vytápění atd.),
ale i zavedením energetického managementu. Ten musí mít jasně definované činnosti a odpovědnosti osob, které sledují spotřebu energií, nákladů a kontrolu plnění plánu. Na základě těchto dat provádí operativní opatření vedoucí k plnění stanovených cílů.

 • Přehled o spotřebě energií
 • Možnost sledování trendů spotřeby energií a nákladů
 • Podklady pro plánování a plnění cílů energetických úspor

Pilotní projekt – Hlinsko

V roce 2012 byl zpracován Akční plán udržitelné energie města Hlinska. Slouží jako pilotní projekt zpracovaný Fakultou stavební, Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví, ČVUT v Praze a na základě výsledků této studie zle doložit několik podstatných přínosů pro město.

Soft opatření (neinvestiční)

Byla provedena inventura nákladů a spotřeby energií městského majetku. Na základě této analýzy město přistoupilo k prvnímu úspornému opatření. Vstoupili do aukce na dodavatele energií, čímž uspořili přibližně 3,5 milionu Kč (z cca 20 mil. Kč) na sjednocení dodavatelů energií. Tato úspora peněžních prostředků může být využita k dalším naplánovaným opatřením na majetku města. Růst cen energií na základě analýzy dat i na základě Českého statistického úřadu převyšuje hodnotu 8 % ročně. Z grafu níže je tento trend taktéž viditelný. Růst cen bude velmi pravděpodobně i nadále pokračovat a pouze opatření na základě obchodování na burze energií nepovede ke stabilizaci rozpočtu a nadále budou náklady na energie významně zatěžovat rozpočet města.

 

image003

Obrázek 1: Náklady na energie pro jednotlivé městské objekty zahrnuté do Akčního plánu

Hard opatření (investiční)

Bylo přistoupeno i k opatřením na straně spotřeby energií. Pro všechny budovy v majetku města byly zpracovány:

 • energetické audity,
 • vytypovány objekty s největší spotřebou a největším potenciálem úspor,
 • posouzena opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií.

 

Tato opatření postupně prováděná v následujících letech povedou k zastavení růstu a pravděpodobně i k poklesu nákladů a stabilizaci dopadu na rozpočet obce. Budoucí předpokládaný vývoj je zhodnocen pomocí plánovaného vývoje emisí CO2, viz. další odstavec.

image004

Obrázek 2: Spotřeba energií jednotlivých městských objektů

Plán udržitelného vývoje spotřeb energií a emisí CO2

Akční plán si neklade za cíl pouze určení jednotlivých opatření, ale především zavedení systému hodnocení a kontroly jednotlivých opatření. Takto nastavený systém činností a odpovědností přináší městu další podstatné úspory, které ovšem nejsou nijak investičně náročně, jelikož se jedná pouze o lidskou práci, o zavedení Energetického managementu.

image005

Obrázek 4: Plánovaný vývoj emisí CO2 na území města Hlinska

Informační zdroje

Akční plán udržitelné energie města Hlinska je veřejně přístupný na webové stránce Paktu starostů a primátorů v českém jazyce.

http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/about/signatories_cs.html?city_id=3865&seap


KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz