Energetický posudek

Energetický posudek (EP)

Zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Kdy je povinnost zpracovat Energetický posudek?

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie
 • posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren
 • posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě
 • posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW
 • posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak
 • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene e), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak

Kdy je povinnost zpracovat EP

Ozn. Kategorie Požadavek Výjimky Poznámka
a) Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
Při výstavbě nových budov Zdroj energie s tepelným
výkonem > 200 kW
Pokud se nejedná o alternativní systém
dodávek energie
EP je součástí PENB
Při větší změně dokončené budovy
b) Posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
Nová výroba elektřiny Celkový tepelný
příkon > 20 MW
Výrobny elektřiny s dobou provozu
< 1 500 hod/rok a jaderné elektrárny
Podstatná rekonstrukce stávající výrobny elektřiny
c) Posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení odůvodněné poptávky po teple včetně kogenerace
Nový průmyslový závod Celkový tepelný
příkon > 20 MW
Napojení na soustavu zásobování
tepelnou energií do vzdálenosti
1 000 m od zdroje tepelné energie
Podstatná rekonstrukce průmyslového provozu
d) Posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla průmyslových provozů
Nová soustava zásobování tepelnou energií Se zdroji o celkovém tepelném příkonu > 20MW Z průmyslových provozů do
vzdálenosti 500 m od rozvodného tepelného zařízení
Podstatná rekonstrukce soustavy zásobování tepelnou energií
e) Posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování ENB, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí, využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů a kogenerace
Programy financované ze státních nebo evropských prostředků Pokud poskytovatel nestanoví jinak

 

Na základě vlastního rozhodnutí může vlastník zajistit Energetický posudek také pro:

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW
 • doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy
 • podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla
 • vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu
 • posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c)

Energetický posudek musí být:

 • zpracován pouze energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a) a musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně
 • v případech podle odst. 1 písm. b) až d) součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo pokud není třeba územního rozhodnutí, součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, nebo součástí dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (neplatí pro nové výrobny elektřiny, na které byla vydána státní autorizace podle energetického zákona

Další povinnosti vlastníka budovy nebo energetického hospodářství:

 • na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní energetické inspekci

Obsah Energetického posudku:

 • titulní list
 • účel zpracování
 • identifikační údaje
 • stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat EP
 • evidenční list energetického posudku
 • kopii oprávněné osoby pro vykonávání této činnosti

Podklady:

zákon č. 103/2015 Sb., který novelizuje zákon 406/2000 Sb. – zákon o hospodaření energií
vyhláška č. 480/2012 – vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku


KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz