Energetický audit

Energetický audit (EA)

Zpráva, jejímž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných objektů včetně návrhu opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Kdy je povinnost zpracovat EA

 • Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy jsou povinni zpracovat EA v případě, že:
  • tato budova nebo toto energetické hospodářství má spotřebu energie vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím předpisem
   Hodnota celkové dodané energie Jednotlivé budovy/energ. hospodářství
   Fyzické a právnické osoby > 35 000 GJ = 9 722 MWh/rok > 700 GJ = 194 MW h/rok
   Organizační složky státu, krajů a obcí > 1 500 GJ = 417 MW h/rok
  • u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f)
 • podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky, pokud nemá zaveden systém managementu hospodaření s energií akreditovanou osobou

Platnost Energetického auditu

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí být zpracován příslušným energetickým specialistou dle § 10 odst. 1 písm. a) a musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně

Vlastník, pro kterého nastala povinnost zpracovat EA, musí:

 • předložit na vyžádání EA ministerstvu nebo Státní energetické inspekci (SEI)
 • splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace

Povinnost zpracovat EA se nevztahuje na:

 • stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu
 • dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem

Výsledky EA jedné budovy/tech. zařízení lze využít pro další budovu/tech. zařízení pokud:

 • budovy stejné stavební soustavy, stavebního provedení, současného stavu konstrukcí a srovnatelné podlažnosti
 • budovy se stejným způsobem zásobování tepelnou energií na vytápění, stejným způsobem dodávky teplé užitkové vody, stejným způsobem užívání a srovnatelným vnitřním rozvodem
 • jsou splněny podmínky, že se jedná o technologická zařízení stejného či srovnatelného typu, produkce a kapacity

Obsah Energetického auditu:

 • titulní list
 • identifikační údaje
 • popis stávajícího stavu EA
 • vyhodnocení stávajícího stavu předmětu EA
 • návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie
 • varianty z návrhu jednotlivých opatření
 • výběr optimální varianty
 • doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat EA
 • evidenční list EA
 • kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti

Podklady:

zákon č. 103/2015 Sb., který novelizuje zákon 406/2000 Sb. – zákon o hospodaření energií
vyhláška č. 480/2012 – vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku


KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz