Energetická studie

Energetická studie (ES)

Energetická studie je dokument porovnávající stávající stav objektu s objektem, na kterém budou realizovány úsporná opatření včetně popisu těchto opatření.

Struktura ES není přesně stanovena zákonem či vyhláškou a její formát se mění v závislosti na konkrétním řešeném případu.

Kdy je vhodné zpracovat Energetickou studii?

Energetická studie se zpracovává pro rodinné domy (RD), bytový dům (BD), administrativní budovy (AB) a pro budovy veřejné moci.

 • posouzení vhodnosti dotačních programů (NZÚ, OPPIK, IROP, OPŽP)
 • návrh zateplení obálky budovy včetně výměny stávajících výplní otvorů
 • instalace solárních systémů na přípravu TUV a na přípravu TUV a přitápění
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací tepla
 • posouzení výhodnosti při výměně zdroje tepla

Co je potřeba k vypracování Energetické studii:

 • dokumentace stávajícího stavu objektu
 • přesný popis již realizovaných opatření
 • záměry zadavatele ES

Co je možné zjistit z Energetické studie:

 • posouzení několika navržených variant včetně nákladů na jejich zhotovení
 • posouzení vhodnosti navržených opatření

Obsah Energetické studii (můžeme měnit dle požadavků objednatele):

 • titulní list
 • identifikační údaje
 • roční potřebu tepla na vytápění stávajícího a návrhového stavu
 • tepelnou ztrátu objektu stávajícího a návrhového stavu
 • roční úsporu energie
 • popis navržených opatření
 • orientační náklady na realizaci úsporných opatření
 • výpočet výše dotace

KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz